672 doanh nghiệp được tìm thấy.

Tên Doanh nghiệp Cơ quan đại diện chủ sở hữu Hiện trạng cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Nam Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Bắc Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu giao thông 529 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty XDCT 508 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc VN (thuộc TCT Đường cao tốc VN) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty Cảng chân mây (thuộc Cty mẹ - TCT Công nghiệp tàu thủy) Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty sửa chữa xây dựng công trình - cơ khí giao thông 721 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Đường bộ 226 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng đường bộ 244 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Đường bộ 242 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng đường bộ 240 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng đường bộ 248 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Xây dựng đường bộ 224 Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ Đăk Lăk Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa
Cty TNHH 1TV Quản lý và Sửa chữa đường bộ Phú Yên Bộ Giao thông vận tải Doanh nghiệp cổ phần hóa