• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.612 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 387,96 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.270,26 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 103 dự án

   - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.613
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.500
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 20.000 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 1.068 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 243,81 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 2.324,21 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 80 dự án

   - Tăng vốn: 71 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   20.293
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   20.086
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.979 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.740 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.581,15 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 468,87 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 139 dự án

   - Tăng vốn: 86 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   22.207
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.943
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 19.564 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.500 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 484,28 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.225,74 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 132 dự án

   - Tăng vốn: 95 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   27.025
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   26.835
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 22.845 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.790 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 419,07 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 322,85 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 124 dự án

   - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   24.155
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   23.958
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 21.061 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 2.348 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 826,68 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.205,27 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 174 dự án

   - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.063
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   20.873
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 19.075 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.512 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 780,19 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 422,94 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 175 dự án

   - Tăng vốn: 92 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   24.008
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   23.703
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 20.203 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.230 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 627,23 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 271,96 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 208 dự án

   - Tăng vốn: 97 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   24.299
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   24.101
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 20.533 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.628 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 773,51 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 836,75 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 220 dự án

   - Tăng vốn: 93 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   26.132
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   26.137
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 20.528 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 2.022 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.805,56 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 391,61 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 215 dự án

   - Tăng vốn: 111 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   22.565
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   22.485
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.856 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu