• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.480 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.011,12 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 235,41 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 190 dự án

   - Tăng vốn: 75 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   24.824
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   24.700
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 21.300 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.830 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.178,07 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 492,5 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 239 dự án

   - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   18.977
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   18.674
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 15.582 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.650 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 2.336,2 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 300,03 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 322 dự án

   - Tăng vốn: 97 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   22.165,79
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.823,24
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 18.593,16 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu