• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.350 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.204,92 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 306,29 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 153 dự án

   - Tăng vốn: 89 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   19.239
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   19.100
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 16.300 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 03

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.800 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.155,63 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 620,27 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 212 dự án

   - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.742
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.546
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 18.716 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 2.371 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.230,75 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 646,32 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 331 dự án

   - Tăng vốn: 147 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   17.512
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   17.405
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.711 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.559 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.442,98 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.233,56 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 334 dự án

   - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   23.389
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   23.158
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.589 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.520 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 937,12 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 372,52 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 297 dự án

   - Tăng vốn: 94 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.859
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.711
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 16.559 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.813 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.361,12 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 618,38 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 330 dự án

   - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   25.620
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   25.518
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 20.442 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu