• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10843

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2038

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 15067

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 8841

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1167

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3927

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 14221

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1412

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6286

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu