• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 13536

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2165

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 13799

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 14116

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1412

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3020

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 15307

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1344

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 8307

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 13207

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1538

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6749

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu