• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 8276

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1621

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 8470

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 9163

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1186

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3630

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 12272

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1316

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3423

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 7885

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3810

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 10728

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 962

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5056

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 13725

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1368

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4998

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 13200

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1504

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4839

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 13402

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1416

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4775

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 10304

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1736

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4568

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 12205

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1413

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5044

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 124252

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 15443

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 40820

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 10689

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2021

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5358

  Xem chi tiết