• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 13004

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2025

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 19121

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 7284

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1233

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4071

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 14302

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1077

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4300

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 15001

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1227

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 7034

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 13370

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1339

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5207

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 13272

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1687

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2253

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 13174

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1767

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2325

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 11918

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1953

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6458

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu