• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 4.460,87 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 333,96 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 258 dự án

   - Tăng vốn: 77 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.687
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.500
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.400 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 03

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu