• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 4.460,87 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 333,96 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 258 dự án

   - Tăng vốn: 77 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.687
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.500
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.400 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 850 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 542,82 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 304,1 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 242 dự án

   - Tăng vốn: 74 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   12.825
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   12.555
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.350 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.400 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 527,78 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 427,01 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 258 dự án

   - Tăng vốn: 85 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   14.917
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   14.842
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.433 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.300 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.248,74 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 2.008,62 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 226 dự án

   - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   16.060
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.857
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.133 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.550 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 660,15 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 381,07 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 228 dự án

   - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   9.570
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   9.616
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 9.223 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 1.950 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 997,06 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 268,8 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 206 dự án

   - Tăng vốn: 90 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   13.769
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   13.679
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 10.081 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.470 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.024,92 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 992,22 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 202 dự án

   - Tăng vốn: 93 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   15.204
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   15.068
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 11.844 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.230 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 272,15 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 159,02 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 177 dự án

   - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   18.275
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   18.081
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 13.289 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 2.410 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 625,88 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 241,3 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 150 dự án

   - Tăng vốn: 80 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   17.221,7
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   16.967,4
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 12.570,4 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

 • Tháng 12

  Chưa có dữ liệu