• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10091

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2095

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6503

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 8038

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1500

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4604

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 11171

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1608

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4529

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 14866

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1541

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5745

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 11603

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1279

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4892

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 11314

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1919

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4867

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 8740

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1442

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4947

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 5761

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 812

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3865

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 3899

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 606

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3317

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 8233

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 806

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4304

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 11902

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1256

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4958

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 11221

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1877

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4223

  Xem chi tiết