• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10079

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1802

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 8465

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 5900

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1354

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1747

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 12472

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 960

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4877

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 14854

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1189

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2714

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 10693

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1066

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2461

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 12960

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1455

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2137

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 12352

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1434

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2690

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 11177

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1295

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1587

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 11787

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1521

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2413

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 12182

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1410

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 7247

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 12265

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1486

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3326

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 11418

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1868

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3466

  Xem chi tiết