• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10839

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1554

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 4587

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 7864

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 975

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2319

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 8082

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 792

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 1801

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Số DN thành lập mới: 14510

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1378

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3281

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 11027

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 834

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2306

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 12209

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 0

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2725

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 11262

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1085

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2970

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 11655

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1421

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2912

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 9163

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2401

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 2695

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 13000

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1771

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3453

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 11637

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1554

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3404

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 10027

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1453

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3394

  Xem chi tiết