Số văn bản 14
Ký hiệu 2011/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/03/2011
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Tiêu đề/Trích yếu Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

271 văn bản được tìm thấy.

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu
61/2013/NĐ-CP 25/06/2013 Chính phủ Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
37/2013/QH13 20/06/2013 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp
35/2013/QĐ-TTg 17/06/2013 Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
99/2012/NĐ-CP 15/11/2012 Chính phủ Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
66/2011/NĐ-CP 11/08/2011 Chính phủ Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
65/2011/NĐ-CP 29/07/2011 Chính phủ Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
59/2011/NĐ-CP 18/07/2011 Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
14/2011/QĐ-TTg 04/03/2011 Thủ tướng Chính phủ Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước
219/2003/QĐ-TTG 28/10/2010 Thủ tướng Chính phủ QĐ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam đến năm 2005
104/2010/NĐ-CP 11/10/2010 Chính phủ Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh
44/2010/NĐ-CP 20/04/2010 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều về Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010 Chính phủ Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
09/2009/NĐ-CP 05/02/2009 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
109//2008/NĐ-CP 10/10/2008 Chính phủ Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
142/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
141/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Chính phủ Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
110/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Chính phủ Về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước