• Tháng 01

  • Vốn thực hiện: 1.510 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.323,54 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 472,23 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 47 dự án

   - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   19.635
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   19.500
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.300 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Vốn thực hiện: 990 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.985,13 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.134,17 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 79 dự án

   - Tăng vốn: 69 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   18.435
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   18.366
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 14.290 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Vốn thực hiện: 1.600 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 3.914,01 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 496,17 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 108 dự án

   - Tăng vốn: 46 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   20.524
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   20.344
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 18.218 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  • Vốn thực hiện: 1.400 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.233,49 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 645,22 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 217 dự án

   - Tăng vốn: 102 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   22.042
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.939
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 16.415 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Vốn thực hiện: 1.650 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 371,49 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.111,7 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 162 dự án

   - Tăng vốn: 79 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   17.400
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   17.256
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 19.188 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Vốn thực hiện: 2.090 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 721,4 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 256,96 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 191 dự án

   - Tăng vốn: 118 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   18.006
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   17.898
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.194 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Vốn thực hiện: 1.260 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 579,6 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 427,15 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 202 dự án

   - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   19.772
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   19.696
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 18.312 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Vốn thực hiện: 1.080 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.196,54 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 441,44 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 129 dự án

   - Tăng vốn: 78 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.049
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   20.856
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 19.295 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Vốn thực hiện: 1.700 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.173,69 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 1.440,13 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 77 dự án

   - Tăng vốn: 39 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   21.103
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   20.990
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 19.571 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Vốn thực hiện: 1.870 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 520,03 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 664,22 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 163 dự án

   - Tăng vốn: 98 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   20.094
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   19.822
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 17.099 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Vốn thực hiện: 1.950 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.038,83 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 932,44 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 202 dự án

   - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   22.124
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   21.826
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 18.657 triệu USD

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Vốn thực hiện: 2.640 triệu USD

  • Vốn đăng ký:

   - Đăng ký cấp mới: 1.187,65 triệu USD

   - Đăng ký tăng thêm: 992,96 triệu USD

  • Số dự án:

   - Cấp mới: 161 dự án

   - Tăng vốn: 108 lượt dự án

  • Xuất khẩu:

   - Xuất khẩu
   (kể cả dầu thô):
   26.557
   triệu USD

   - Xuất khẩu
   (không kể cả dầu thô):
   26.538
   triệu USD

  • Nhập khẩu: 22.744 triệu USD

  Xem chi tiết