• Tháng 01

  • Số DN thành lập mới: 10843

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2038

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 15067

  Xem chi tiết

 • Tháng 02

  • Số DN thành lập mới: 8841

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1167

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 3927

  Xem chi tiết

 • Tháng 03

  • Số DN thành lập mới: 14221

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1412

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6286

  Xem chi tiết

 • Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

  Xem chi tiết

 • Tháng 05

  • Số DN thành lập mới: 12098

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1223

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5952

  Xem chi tiết

 • Tháng 06

  • Số DN thành lập mới: 13904

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1482

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 7098

  Xem chi tiết

 • Tháng 07

  • Số DN thành lập mới: 13737

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1581

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 7024

  Xem chi tiết

 • Tháng 08

  • Số DN thành lập mới: 14047

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1375

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6259

  Xem chi tiết

 • Tháng 09

  • Số DN thành lập mới: 12684

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1441

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5808

  Xem chi tiết

 • Tháng 10

  • Số DN thành lập mới: 15435

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1501

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 5630

  Xem chi tiết

 • Tháng 11

  • Số DN thành lập mới: 14267

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1443

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6562

  Xem chi tiết

 • Tháng 12

  • Số DN thành lập mới: 13250

  • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1866

  • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động: 0

  • Số DN quay trở lại hoạt động: 6393

  Xem chi tiết