Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố Hải Phòng đến tháng 9/2014

Bản in Bình luận

Số doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Phòng thực hiện cổ phần hóa trong 02 năm 2014-2015 là 15 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; thực hiện giải thể, phá sản 02 doanh nghiệp.

Theo phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 54/TTg-ĐMDN ngày 11 tháng 1 năm 2012, UBND Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm sau:

- Duy trì doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với 07 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sổ xố kiến thiết, khai thác công trình thủy lợi và quốc phòng an ninh.

- Thực hiện cổ phần hóa 05 doanh nghiệp và 03 bộ phận doanh nghiệp.

- Thực hiện bán hoặc phá sản 01 doanh nghiệp.

Ngoài ra, giai đoạn 2011-2015, UBND Thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai cổ phần hóa những doanh nghiệp đã được phê duyệt cho giai đoạn trước (2007-2009) nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tính tổng số lượng doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hải Phòng thực hiện cổ phần hóa trong 02 năm 2014-2015 là 15 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; thực hiện giải thể, phá sản 02 doanh nghiệp.

1. Tình hình triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND thành phố Hải Phòng

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên, UBND Thành phố Hải Phòng đã thực hiện phân nhóm để tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng chủ trương và chính sách của Đảng, Chính phủ. Theo đó, doanh nghiệp được sắp xếp theo 03 nhóm sau:

- Nhóm 1: 07 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động trong các ngành, lĩnh vực như sổ xố kiến thiết, quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, an ninh quốc phòng.

- Nhóm 2: doanh nghiệp cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, cụ thể:

+ Cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ từ 75% vốn điều lệ trở lên đối với 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa;

+ Cổ phần hóa Nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ đối với 11 doanh nghiệp hoạt động trong các ngành: thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, chiếu sáng đô thị, cấp nước, mai táng, bến xe, kinh doanh nhà…

- Nhóm 3: thực hiện phá sản đối với 02 doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, không có khả năng khắc phục.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 1113/QĐ-UBND ngày 2/6/2014 về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2015 với bảng kế hoạch và tiến độ chi tiết kèm theo để làm căn cứ theo dõi, đánh giá.

2. Kết quả đạt được

Tính đến tháng 9/2014, UBND thành phố Hải Phòng đã đạt được những kết quả sắp xếp, đổi mới DNNN như sau:

- Quyết định tiến hành cổ phần hóa và thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa 09 doanh nghiệp là các Công ty TNHH MTV: Công trình công cộng và Xây dựng Hải Phòng, Đảm bảo giao thông đường thuỷ Hải Phòng, Đường bộ Hải Phòng, Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng, Thương mại đầu tư phát triển đô thị, Công viên - Cây xanh Hải Phòng, Môi trường đô thị Hải Phòng, Thoát nước Hải Phòng, Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng.

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị đối với 12 doanh nghiệp, bao gồm các Công ty TNHH MTV: Cấp nước Hải Phòng, Điện chiếu sáng Hải Phòng, Bến xe Hải Phòng, Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng, Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng, Đường bộ Hải Phòng, Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng, Thoát nước Hải Phòng, Môi trường đô thị Hải Phòng, Công viên-Cây xanh Hải Phòng, Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, Thương mại đầu tư phát triển đô thị.

- Phê duyệt phương án sử dụng đất của 03 công ty TNHH MTV: Da giầy Hải Phòng, Điện chiếu sáng Hải Phòng, Cấp nước Hải Phòng.

- Phê duyệt giá trị cổ phần hóa của 02 công ty TNHH MTV: Da giầy Hải Phòng và Cấp nước Hải Phòng.

Như vậy, tính đến tháng 6/2014, UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành quyết định cổ phần hóa, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để triển khai thực hiện thủ tục cổ phần hóa đối với 14/15 doanh nghiệp. 01 doanh nghiệp còn lại là Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao do có nhiều tồn tại, vướng mắc về tài chính và đất đai chưa giải quyết được nên chưa thể thực hiện cổ phần hóa.

Đối với các doanh nghiệp thuộc diện phá sản, hiện Tòa án đang thụ lý hồ sơ phá sản đối với Công ty Xuất nhập khẩu Hải Phòng; UBND Thành phố Hải Phòng đang xem xét thực hiện phá sản đối với Công ty Chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng do kinh doanh thua lỗ liên tục, tình hình tài chính gặp nhiều vướng mắc, khó khăn.

Theo dự kiến, đến hết Quý IV/2014, UBND Thành phố Hải Phòng sẽ hoàn thành phê duyệt giá trị 07 doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa của 07 doanh nghiệp và hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu của 05 doanh nghiệp.

 

TT

Tên doanh nghiệp

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015

Kết quả thực hiện đến cuối tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV
Da giầy Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Phục vụ mai táng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

3

Công ty TNHH MTV Bến xe Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

4

Công ty TNHH MTV Điện chiếu sáng HP

Cổ phần hóa

Đang triển khai

5

Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

6

Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và xây dựng Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

7

Công ty TNHH MTV Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

8

Công ty TNHH MTV Đường bộ Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

9

Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

10

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

11

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

12

Công ty TNHH MTV Công viên, cây xanh Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

13

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng

Cổ phần hóa

Đang triển khai

14

Công ty TNHH MTV
Thương mại đầu tưphát triển đô thị

Cổ phần hóa

Đang triển khai

(Phương Lan)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>