Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Tây Ninh đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

UBND tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp.

Tại Công văn số 76/TTg-ĐMDN ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: (i) tiếp tục duy trì 02 công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; (ii) thực hiện cổ phần hoá 05 doanh nghiệp (trong đó, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp, nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại 03 doanh nghiệp; (iii) thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối.

Theo Công văn số 1742/UBND-KTTC ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh, căn cứ Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Tây Ninh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Về công tác cổ phần hóa: đến tháng 6/2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hoá tại các doanh nghiệp thuộc diện thực hiện cổ phần hoá, kết quả là:

+ Đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của công ty cổ phần chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh;

+ Đã triển khai cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh. Dự kiến hoàn thành cổ phần hoá 02 doanh nghiệp này vào năm 2015.

Đồng thời, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đã phê duyệt phương án cổ phần hoá Nhà máy gạo Xuất khẩu Tây Ninh. Doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc, giới thiệu với các nhà đầu tư chiến lược về phương án cổ phần hoá. Dự kiến cuối tháng 7/2014 sẽ tổ chức bán cổ phần lần đầu, tháng 12/2014 sẽ tổ chức Đại hội cổ đông.

- Về công tác thực hiện thoái vốn: Đến tháng 4/2014, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đã thực hiện thoái 100% vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Thiết bị cơ nhiệt Tây Ninh. Trong 6 tháng cuối năm 2014, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh dự kiến sẽ tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh và Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Ninh.

Kết quả thực hiện cổ phần hoá DNNN thuộc UBND tỉnh Tây Ninh đến tháng 6/2014

TT

Tên Công ty

Hình thứcsắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Mía đường

Cổ phần hóa

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Cao su 1-5

Cổ phần hóa

Chưa triển khai

3

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước

Cổ phần hóa

Đang triển khai

4

Công ty TNHH MTV Cơ khí

Cổ phần hóa

Chưa triển khai

5

Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh

Cổ phần hóa

Đã hoàn thành

(Thanh Hương)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>