Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Sơn La đến tháng 6/2014

Bản in Bình luận

UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Căn cứ Công văn số 1113/TTg-ĐMDN ngày 02/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ có về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Sơn La giai đoạn 2012-2015, UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm:

- Duy trì 100% vốn nhà nước tại 01 công ty xổ số kiến thiết và 06 công ty lâm nghiệp;

- Thực hiện cổ phần hoá công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Sơn La;

- Xây dựng phương án thành lập mới công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi Sơn La trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định;

- Tiếp tục sắp xếp công ty Cà phê và cây ăn quả; công ty Dịch vụ phát triển chè Sơn La; hoàn thiện thủ tục phá sản công ty Dâu tằm tơ;

- Thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần hoá không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ chi phối.

Căn cứ Phương án sắp xếp, đổi mới DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, UBND tỉnh Sơn La đã triển khai các nhiệm vụ sau:

- Về việc thành lập công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Sơn La: hiện nay UBND tỉnh đang hoàn thiện phương án trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Về công tác cổ phần hoá: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Môi trường đô thị Sơn La thành công ty cổ phần nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hoàn thành trước 31/12/1015). Hiện nay đã triển khai thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp tại Công ty theo Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

- Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La: hiện Nhà nước đang nắm giữ 87% số cổ phần, tiếp tục bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước để giảm số cổ phần Nhà nước nắm giữ xuống còn 51%, hoàn thành trước 31/12/2014. Đã triển khai thành lập Ban Chỉ đạo thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La theo Quyết định số1618/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

- Đối với 03 doanh nghiệp là công ty Dâu Tằm tơ, công ty Cà phê và cây ăn quả, công ty Dịch vụ phát triển chè: hiện đang triển khai thủ tục phá sản tại Tòa án tỉnh.

- Về việc thực hiện sắp xếp các công ty lâm nghiệp, UBND tỉnh đã xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, định hướng chủ yếu là: cổ phần hoá 01 công ty lâm nghiệp; chuyển sang Ban quản lý rừng 02 doanh nghiệp; giải thể 03 công ty lâm nghiệp quy mô nhỏ, hoạt động không hiệu quả (Phương Lan).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>