Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch nhằm hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo Phương án đã được phê duyệt.

Tại Công văn số 1841/TTg-ĐMDN ngày 10/10/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: (i) tiếp tục duy trì 04 công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu; (ii) thực hiện cổ phần hoá 02 doanh nghiệp, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối; (iii) thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối.

Theo  Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, căn cứ Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến tháng 6/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo Phương án. Cụ thể:

- Về công tác cổ phần hóa: UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn và Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn (tại Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 31/3/2014 và số 393/QĐ-UBND ngày 01/4/2014). Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại 02 doanh nghiệp đã ban hành Quyết định thành lập tổ giúp việc để xây dựng phương án cổ phần hóa. Đến tháng 6/2014, các doanh nghiệp đang triển khai các bước theo đúng quy trình chuyển đổi thành công ty cổ phần (như chuẩn bị hồ sơ, xây dựng dự toán chi phí cổ phần hóa trình phê duyệt, lựa chọn đơn vị tư vấn…).

- Về công tác thực hiện thoái vốn: UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện quy trình chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Đến tháng 6/2014 đã phê duyệt phương án thoái vốn tại từng doanh nghiệp như sau:

+ Thoái hết vốn nhà nước tại: Công ty cổ phần Xi măng Lạng Sơn, Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn.

+ Thoái vốn nhà nước để đảm bảo tỷ lệ vốn nhà nước theo đúng quy định (Nhà nước nắm giữ từ 65% đến 75% vốn điều lệ) tại 02 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Lạng Sơn, Công ty cổ phần Cấp thoát nước.

Kết quả thực hiện cổ phần hoá DNNN thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn đến tháng 6/2014

TT

Tên Công ty

Hình thứcsắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn

Cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ dưới 50% cổ phần

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Lạng Sơn

Cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ dưới 50% cổ phần

Đang triển khai

Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:

- Do tình hình kinh tế suy thoái, giá cả tăng cao, sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt... các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, một số dự án đầu tư tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa phát huy được hiệu quả; bộ máy lãnh đạo trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, thiếu tính năng động. Do đó, gây nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mục tiêu của việc sắp xếp, tái cơ cấu lại các doanh nghiệp.

- Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu của các doanh nghiệp theo phương án được duyệt còn lúng túng, chưa bám sát yêu cầu theo quy định và tình hình thực tế về cơ cấu tổ chức bộ máy, phương án tài chính, sắp xếp lao động…

- Ngoài ra, đội ngũ cán bộ được phân công trực tiếp tham gia thực hiện do làm công tác kiêm nhiệm nên việc tham mưu, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện còn có những hạn chế nhất định…(Hồng Lam).

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>