Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa đến tháng 6 năm 2014

Bản in Bình luận
Đến hết tháng 6/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đang triển khai thực hiện cổ phần hóa tại 05 doanh nghiệp

Ngày 11/01/2012, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 52/TTg-ĐMDN phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa duy trì: 07 doanh nghiệp thuộc diện 100% vốn nhà nước; cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với 02 doanh nghiệp; cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần đối với 04 doanh nghiệp.

Theo Báo cáo số 1356/SKHĐT-KTN ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, có 05 DNNN thuộc diện phải thực hiện cổ phần hóa và đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định cổ phần hóa. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa như sau:

- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định giá trị doanh nghiệp và đang hoàn chỉnh phương án CPH.

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ vận tải Khánh Hòa và Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa dự kiến phê duyệt giá trị doanh nghiệp trong tháng 7/2014.

- Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa đã ký hợp đồng với đơn vị Tư vấn thực hiện cổ phần hóa Công ty và lập bản Kế hoạch chi tiết và trách nhiệm thực hiện nội dung công việc cổ phần hóa Công ty cho các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và đơn vị tư vấn.

- Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa đã hoàn thành công tác phân công chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa. Công ty đang trình UBND tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến chỉ đạo về phạm vi xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty để đưa vào cổ phần hóa. Tiến hành tổ chức chọn đơn vị tư vấn để thực hiện cổ phần hóa trong tháng 8 năm 2014.

 Bảng về kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa đến tháng 6/2014

 

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang

Cổ phần hóa Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

2

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

Cổ phần hóa Nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

3

Công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Cổ phần hóa Nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

4

Công ty TNHH MTV Du lịch Khánh Hòa

Cổ phần hóa Nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

5

Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa

Cổ phần hóa Nhà nước nắm dưới 50% vốn điều lệ

Đang triển khai

                                                                                            (Thanh Hương)

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>