Tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Hậu Giang trong 6 tháng đầu năm 2014

Bản in Bình luận

Để triển khai Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Chính Phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, UBND tỉnh Hậu Giang đã tập trung sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập.

 Theo Báo cáo số 105/BC-SKHĐT ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về tình hình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh Hậu Giang dự kiến thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa như sau:

- Duy trì 01 doanh nghiệp thuộc loại hình Công ty TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

- Thực hiện phá sản Công ty Thương mại Du lịch Hậu Giang.

- Thực hiện giải thể Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Long Mỹ.

Đồng thời, UBND tỉnh Hậu Giang đang thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 02 công ty cổ phần, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang.

Để triển khai Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Chính Phủ phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, UBND tỉnh Hậu Giang đã tập trung sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập. Đồng thời, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các Sở, ban, ngành rà soát các công ty hoạt động không hiệu quả để có biện pháp tái cơ cấu phù hợp.

Trong sáu tháng đầu năm 2014, công tác sắp xếp, tái cơ cấu DNNN trên địa bàn đã đạt được kết quả sau:

- Công ty Thương mại Du lịch Hậu Giang: thuộc diện giao doanh nghiệp cho tập thể người lao động theo Phương án sắp xếp giai đoạn 2007-2008 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-TTg ngày 16/7/2007 nhưng không thực hiện được mà chuyển sang phá sản theo Luật Phá sản (dự kiến thực hiện xong trong năm 2014).

- Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Long Mỹ (với hình thức là giải thể): Hiện nay, Công ty đã thanh lý tài sản để thanh toán công nợ và sẽ hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2014.

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang (tiến hành thoái vốn): Hiện nay, công ty đã hoàn thành việc thoái vốn.

Bảng kết quả sắp xếp, đổi mới DNNN thuộc UBND tỉnh Hậu Giang đến tháng 6/2016

TT

Tên công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 6/2014

1

Công ty Thương mại và Du lịch

 

Phá sản theo Luật phá sản

Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

2

Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Long Mỹ

Giải thể

Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2014.

 

Theo Báo cáo, công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND còn có một số khó khăn liên quan đến trình tự, thủ tục bán đấu giá và các quy định về xử lý nợ khi giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước.

Để giải quyết khó khăn và hoàn thành tốt kế hoạch đặt ra cho giai đoạn 2014-2015, UBND tỉnh Hậu Giang đã đề ra các giải pháp chính sau: 

- Tăng cường công tác quản lý giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện đúng quy định của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nhiệp. Đổi mới cơ chế nâng cao trách nhiệm của người trực tiếp quản lý phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, thực hiện đúng quy chế phối hợp giữa Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước với các bộ, ngành và địa phương trong việc quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã chuyển giao cho Tổng Công ty.

- Thực hiện nhất quán, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn, đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

- Tiếp tục hoàn chỉnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước theo hướng đơn giản, gọn nhẹ hơn, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; xây dựng cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ phù hợp; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và minh bạch, công khai thông tin hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn: http://www.business.gov.vn

Ý kiến độc giả

Protected by FormShield
Refresh

Cùng chuyên mục

Xem tiếp >>