Cty dịch vụ xuất nhập khẩu cà phê II

Cơ quan chủ sở hữu: Tổng công ty Cafe

Loại cơ quan chủ sở hữu: Tổng công ty

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa

Năm cổ phần hóa: 2013

Báo cáo

Xem tiếp >>