Công ty Xây lắp và VLXD V

Cơ quan chủ sở hữu: Bộ Công Thương

Loại cơ quan chủ sở hữu: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa

Địa chỉ : Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận.1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (848) 38212960, 38270041

Fax: (848) 38213233