Công ty TNHH MTV In Đường sắt Sài Gòn

Cơ quan chủ sở hữu: TCT Đường sắt

Loại cơ quan chủ sở hữu: Tổng công ty

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa

Năm cổ phần hóa: 2014

Các văn bản liên quan

Xem tiếp >>