Công ty TNHH MTV Điện máy và Đầu Tư

Cơ quan chủ sở hữu: Bộ Công Thương

Loại cơ quan chủ sở hữu: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa