Công ty Máy kéo và máy nông nghiệp (TCT Máy ĐL)

Cơ quan chủ sở hữu: Bộ Công Thương

Loại cơ quan chủ sở hữu: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa