Công ty Cơ khí Hà Nội (TCT Máy và TB CN)

Cơ quan chủ sở hữu: Bộ Công Thương

Loại cơ quan chủ sở hữu: Bộ/Cơ quan ngang bộ

Hiện trạng cổ phần hóa: Doanh nghiệp cổ phần hóa

Năm cổ phần hóa: 2016